Adatvédelmi tájékoztató

I. A tájékoztatás célja 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és annak operatív szerve, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az adatvédelem és az információs önrendelkezési jog biztosítása kérdésében. Jelen tájékoztató célja, hogy a honlap használóit megfelelően tájékoztassa a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, a hatályos magyar és uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

II. Az Adatkezelő adatai 

Szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
Székhely: 2141 Csömör, Körmendi utca 22.
Adószáma: 18291946-1-13
Nyilvántartásba vételi száma: 01-01-0011604
Levelezési címe: 1052 Budapest, Vármegye u. 7. II. em. 2.
Személyes ügyfélfogadás: előzetes egyeztetést követően (a levelezési címen)
E-mail: jogvedo.intezet@kji.hu
 

III. Az adatkezelés célja, jogalapja és terjedelme

Az Adatkezelő honlapjához bárki korlátozásmentesen hozzáférhet személyes adatainak megadása nélkül. A honlapon található egyes információk más honlapokra vezethetnek, melyek adatkezeléséért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Az Adatkezelőhöz történő pályázatok benyújtása során az egyes pályázati kiírásokban rögzített feltételekkel, külön adatkezelési tájékoztató szerint történik az adatkezelés. Az Adatkezelő Facebook és LinkedIn oldalán ezen szolgáltatók adatkezelési szabályainak megfelelően történik az adatkezelés. Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az alábbi előírások szerint történik.

a, Az adatkezelés célja: Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel (e-mail, kapcsolatfelvételi űrlap, telefon) használata során az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, illetőleg szerződéskötés és az alapján történő képviselet céljából kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a megadottól eltérő célokra nem használja fel.

b, Kezelt személyes adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, e-mail cím, telefonszám, lakcím, etnikai származás (a magyarsággal kapcsolatos sérelem igazolása céljából), a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az egyedi üggyel kapcsolatos információk és adatok. 

c, Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. 

d, Hozzáférés a kezelt személyes adatokhoz: A kezelt adatokhoz az Adatkezelő alkalmazottjai és szerződéses munkatársai férhetnek hozzá. A kezelt személyes adatok harmadik fél (különösen ügyvédek, ügyvédi irodák) vagy hatóságok számára kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy  jogszabály kifejezett előírása alapján kerülhetnek átadásra. 

e, Az adatkezelés időtartama: amennyiben a kapcsolatfelvételt követően szerződéses kapcsolat jön létre, az adatkezelés a szerződés időtartamát követő öt évig tart (általános elévülési idő). Szerződéses kapcsolat hiányában a személyes adatokat a kapcsolattartás időtartama alatt, valamint azt követően egy évig, jogvita esetén annak lezárásáig kezeli az Adatkezelő. 

IV. Az érintettek jogai 

Az érintettek
a, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
b, kérelmezhetik azok helyesbítését;
c, kérelmezhetik azok törlését;
d, kérelmezhetik a személyes adatok kezelésének korlátozását;
e, tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen;
f, gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat, melynek keretében jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat megkapják, vagy felhívhatják az Adatkezelőt ezen személyes adatok másik adatkezelőnek történő továbbítására;
g, gyakorolhatják a jogorvoslathoz való jogukat. 

V. Jogorvoslat 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH): 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36-1-391-1400. 

Az érintett a NAIH eljárása mellett az illetékes bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai nem a GDPR előírásainak megfelelően kerültek kezelésre, és ezzel az Adatkezelő megsértette az érintett adatvédelemhez fűződő jogait. 

VI. Alkalmazandó jogszabályok 

a, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
b, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
c, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 

Utolsó frissítés: 2023. február 15