Kisebbségi Jogvédő Intézethez gondozásában levő konkrét ügyek összefoglalója

 

1. Tordaszentlászlói ügy

L.G. holland állampolgár, aki Tordaszentlászlóra költözött családjával. Azonban magyar nemzetiségűként folyamatosan sérültek a magyar nyelvhasználathoz való jogai (Tordaszentlászlón: 52 % a magyarok aránya) mivel nincs biztosítva a városban a kétnyelvűség a hivatalokban, közintézményekben. Nem tudott beilleszkedni a társadalomba és el kellett költöznie.

 • Feljelentette a Polgármesteri Hivatalt, és a Helyi Tanácsot az ODT-nél diszkrimináció megvalósítása miatt.

Jogi lépések az ügyben:

 • Elsőfokú bíróság döntése – ha nem állapít meg diszkriminációt, fellebbezés benyújtása
 • bírósági végrehajtók által felszólítják a helyi hatóságokat a kétnyelvűség biztosítására, amennyiben eredménytelen lesz, késedelmi kamat megfizetésére fogják őket kötelezni.

 

2. Zászló ügy

A Maros megyei Prefektusi Hivatal ötezer lejes (350 ezer forint) bírságot rótt ki 2015 januárjában Cs. A. Z. erdőszentgyörgyi polgármesterre, mert megtagadta a magyar és a székely zászló eltávolítását a székelyföldi kisváros főterén álló épületről.

A prefektusi hivatal képviselői azt írták a bírságolási jegyzőkönyvbe, hogy Cs.  „Székelyföld és a magyarok zászlajának kitűzésével” megsértette a román zászló használatára vonatkozó kormányhatározatot. A kihágásért a kormányhatározat alapján kiróható legnagyobb összegű bírságot rótták ki.

Jogi lépések az ügyben:

 • A kihágási jegyzőkönyv megtámadása
 • Segesvári Bíróság tárgyalta első fokon az ügyet (ügyiratszáma 252/308/2015)
 • Elsőfokon a Segesvári Bíróság elutasította a jegyzőkönyv megsemmisítésére irányuló kérelmünket, kimondván a 2015. évi 726. számú bírósági határozatot.
 • Az elsőfokú bírósági határozat került fellebbezésre, a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja másodfokon az ügyet, határidő 2016. április 15.

 

3. Nagyváradi utcanévtábla ügy

Nagyvárad Helyi Tanácsa a 2006. évi 504. számú Határozatában kimondta és jóváhagyta azon személyiségek neveinek magyar nyelvi helyesírási szabályok szerinti feltűntetését az utcákat jelölő táblákon, amely utcák e személyiségek neveit viselik.

Valamint ugyanazon Határozat 2. cikkelye kimondja, hogy az utca, park, piac, sétány, híd  közhelyek megnevezéseit kell románról magyar névre lefordítani, és feltüntetni az utca elnevezése mellett, pld. „ strada Ciocarliei utca”.

A határozat 3. cikkelye pedig kimondja, hogy a határozat előírásai 2006.szeptember 1.től alkalmazandók.

2006 óta eltelt közel 10 esztendő. Mindezidáig nem tettek eleget a hatóságok a román határozatban megszavazott véleményünk szerint „ diszkriminatív ” előírásoknak.

2013 decemberében a Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta a nagyváradi önkormányzatot a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt Nagyváradon.

A döntést az Önkormányzat megtámadta, a Bihari Ítélő Tábla 2014.évi 1649/111. számú ügyiratának képezte a tárgyát, amelyben az Ítélő Tábla kimondta az Önkormányzat fellebbezésének az elutasítását, bírósági határozat száma 2015.évi 40.számú határozat.

 

 • Elsőfokon megnyert lett az ügy, másodfokon válik el az ügy kimenetele. Amennyiben elveszítjük másodfokon az ügyet, úgy a strasbourgi Emberi Jogok Európa Bíróságához fogunk folyamodni.
 • Amennyiben másodfokon is megnyerjük, úgy a jogerős bírósági határozatok alapján új pert indítunk az Önkormányzat Ellen, amelyben többek között kérjük késedelmi kamat megállapítását napra lebontva, egészen addig amíg nem szünteti meg a diszkriminációt előidéző magatartásátG. Büntető ügy.

 

4. L.G. Büntető ügy

L.G. holland állampolgár, aki 2013 decemberében Lakó Péterfi Tünde ügyével kapcsolatban érdeklődni szeretett volna a marosvásárhelyi Helyi Rendőrségnél. Azonban a Helyi Rendőrség dolgozói nem voltak készségesek, nem biztoították a magyar nyelven történő kommunikációt, de ugyanúgy semmilyen idegen nyelven történő kommunikációt nem biztosítottak, angol, francia, német, holland. Utólag került sor a rendőrségi jegyzőkönyv kitöltésére.

Jogi lépések:

 1. évi április 1. határidőre megtörténik a kihallgatás és áprilisban zárják le első fokon az ügyet.
 • A kihágási jegyzőkönyv teljes mértékben jogtalanul let kiállítva, hiszen L.G. nem volt jelen amikor kitöltötték, nem azonosították L.G-t, nem követte el azt a kihágást ami a jegyzőkönyvben szerepel.
 • Jegyzőkönyv megsemmisítésére és a per megnyerésére jó esély van az ügyvédnő szerint.

 

5. Tóth Ferenc (Wass Albert) ügye

Tóth Ferenc szovátai lakos (Maros megye) azért keresett meg, mert magánházának udvarán Szovátán felállított egy Wass Albert szobrot saját költségén. A szoboravatási ünnep kellős közepén rendőrök zavarták meg a rendezvényt, érvényes házkutatási engedéllyel rendelkeztek, az egész házat és udvart felkutatták és a Wass szobrot lefoglalták és elvitték az udvarról. Tóth Ferenc ellen háborús bűnös kultuszának terjesztése miatt indult bűnügyi kivizsgálás.

Jogi lépések:

 • Az elsőfokú bíróság kimondta a 2015. évi 190. számú büntető határozatot, és elítélte Tóth Ferencet 10.000 lej pénzbírságra.
 • A döntést megfellebbezték. (Az ügyiratszám 2014. évi 2774/308.)
 • Elért eredmény az ügyben: pozitív bírósági ítélet
 • Marosvásárhelyi Ítélőtábla fellebbviteli szinten a évi 2774/308. számú ügyiratban a 2016. április 5-én hozott határozatában felmentette Tóth Ferencet az emberiség és béke ellenes bűncselekményért elítélt személyek kultuszának terjesztésére vonatkozó vád alól és elrendelte az elkobzott tárgyak, valamint a Wass Albert mellszobor visszaszolgáltatását jogos tulajdonosának.

 

6. Fenyő szálloda ügy

2013. december 24-én a kormány sürgősségi kormányrendelettel a kovásznai Fenyő Szálloda tulajdonjogát a Román Ortodox Egyháznak ajándékozta nagy felháborodást keltve Székelyföldön.

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére huszonegy kovásznai és sepsiszentgyörgyi állampolgár indít pert a román kormány ellen. Keresetet határidőben benyújtottuk, megvolt már az első tárgyalás. Közben beavatkozási kérelmet fogalmazott 3 kovásznai egyház.

 • Az ügyet a Brassói Táblabíróság továbbküldte az Alkotmánybíróságnak mivel alkotmányossági kifogást emeltünk.
 • Közben a Diszkrimináció Ellenes Tanácsos döntött, külön véleményben megállapította a diszkriminációt, azonban a határozat rendelkező részében csak egy illetékességének hiányát állapítja meg. Ezért fellebbezést készítettünk, el is lett küldve, várjuk a tárgyalás időpontját.
 • Közben a beavatkozó egyházak (3 darab) is a Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz fordultak, kérték állapítsa meg a Tanács a diszkrimináció tényét az egyházak egyenlő bánásmódjára hivatkozva.
 • A Brassói Táblabíróság határozata ellen fellebbezés
 • Tárgyalás: a Legfelső Bíróságon.
 • Amennyiben a Legfelsöbb Bíróság határozata kedvezőtlen, az ügyet nemzetközi szintérre kívánják vinni.

 

7. Iskola ügy

A program 2009-ben indult, a Civil Elkötelezettség Mozgalom indította el.

 • A Program indulása óta a szervezet folyamatosan monitorizálja a marosvásárhelyi iskolákat, ennek következtében megállapítható, hogy a város oktatási intézményeiben (az óvodákat is beleértve) az intézmény kommunikációja – nyelvi tájkép – kizárólag egynyelvű.
 • A vegyes iskolák, óvodák falai nem tükrözik a többnyelvűséget, nincsenek magyar nyelvű faliújságok, az adminisztratív személyzet nem beszél magyarul, legtöbb helyen nagyon durván rászólnak a magyarul beszélő diákokra.
 • 2009-ben a szervezet több iskola ellen feljelentést tett az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál. 2013-ban feljelentették a teljes marosvásárhelyi oktatási hálózatot.
 • Majd a kétnyelvű feliratok adományozásának folyamata indult meg, melyet végül a Polgármesteri Hivatal lehetetlenített el a következő módon:

Körlevelet küldtek az iskoláknak, hogy amelyik iskola elfogadja az adományozott kétnyelvű feliratot, büntetéssel számolhatnak.

Jogi lépések az ügyben:

 • A CEMO kérésére, pert fog az ügyvédnő indítani a Poglármesteri Hivatal ellen, kérve, hogy az iskolákban is, ahol magyar anyanyelvű diákok tanulnak, alkalmazzák a kétnyelvüséget, ahogy a törvény előírja
 • Felszólítást követően, közigazgatási eljárást indítanak, olyan perről van szó, amely más település esetében is precedens értékű lehet.

 

8. W. O. –ház ügy

A 13. sz. 1998. évi Sűrgősségi Kormányrendelet elrendeli a Wass Ottília-ház visszaadását a volt tulajdonos, az Erdélyi Múzeum Egyesület javára.

A jogszabály végrehajtására alakult különleges bizottság megállapította, hogy az E.M.E. jogutódi mínőséggel bír és az ingatlan átadható neki.

A Kormányrendeletet a 458. sz. 2003. évi törvénnyel hagyta jóvá Románia Parlamentje.

A fenntiekre való hivatkozással, az E.M.E. 1998-tól több alkalommal kérte a Kolozsvári Tanácstól az ingatlan átadását, de ez soha nem történt meg, mégcsak részben sem.

A per folyamán az is kiderült, hogy a Román Állam formailag is törvénytelen tulajdonszerzését, ezen ingatlanra vonatkozólag, 2012-ben egy ún. „helyesbítési” végzéssel „korrigáltak”.

Jogi lépések az ügyben:

 • Ezt a végzést támadtuk meg és 2014. március 2-án helyt is adtak kérelmünknek, ami folytán növekszenek az esélyeink a perben.
 • A jelenlegi ügyiratszám 230 / 211 / 2006, visszautalva újratárgyalásra első fokra, a Kolozsvári Bíróságon.

 

9. Kolozsvári utcatábla ügy

 2o14 júliusában egy olyan döntés született a Kolozs megyei Törvényszéken, amely kötelezte a Polgármestert magyar nyelvű helységnévtáblák kihelyezésére.

Ebben az ügyben a hollandiai Language Rights Alapítvány szerepelt felperesként és a Polgármester fellebbezésének következtében az ítélőtábla úgy döntött, hogy az Alapítványnak nincs perképessége, mivel nem hivatott képviselni a kolozsvári magyar lakosok érdekeit. Ezen tényállás fényében újból elindították az eljárást, ezúttal egy kolozsvári székhellyel és tagokkal rendelkező szervezettel, a Minority Rights Egyesülettel.

Jogi lépések az ügyben:

 • február 1.: harmadik tárgyalás, megjelenik a Polgármesteri Hivatal jogásza, ismét elhengzanak az érvek és ellenérvek, ennek következtében a bíróság úgy dönt, hogy az Egyesület és a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik perképességgel az ügyben, viszont az kerül hangsúlyozásra, hogy érdemben nem jogos a kérelem.
 • Az Egyesület természetesen fellebbezni fog az ítélőtáblánál a jogtalan döntés ellen. Az ügyben minden bizonnyal legjobb esetben az év végén születik majd jogerős döntés.

 

10. Kétnyelvű feliratok ügy

Előzmények:

„2014 végén az ügyfél felkérte a Hargita megye prefektusát, hogy ellenőrizze hogy a megyében működő közintézményeket szólítsa fel a kétnyelvű feliratozásra vonatkozó törvényes előírások betartására, majd ellenőrizzen minden közintézményt és ahol ezeket nem tartják be, ott büntesse meg az intézmény vezetőjét.

A felkérésre a prefektus nem is válaszolt, ezért pert indítottam ellene a Közigazgatási Bíróságon.

A keresethez magyar nyelvű levelek voltak csatolva. A bíróság felszólította, hogy mellékelje azok hitelesített román fordítását is, majd miután az ügyfél válaszában felhívta a figyelmüket, hogy az általuk hivatkozott törvénycikkely ellenkezik az alkotmánnyal, illetve hogy Románia ratifikálta a Nyelvi Chartát, s annak az előírásait kell ilyen esetben alkalmazni, a keresetét formai hiányosság miatt visszautasították.”

Jogi lépések az ügyben:

Panasz benyújtása –  tavaly júliusban iktatták.

       

11. Benes- dektrétumok tárgyalása az Európai Parlamentben

 A Benes –dekrétumok ma is élő hatásának bizonyítása a felvidéki földterületekkel összefüggésben.

Jogi lépések:

 • annak kimondása, hogy a dekrétumok a tőke szabad áramlásába ütköznek.

 

12. Nyílt bíróságok ügye

Ukrajnában 2015. március 28-án lépett hatályba egy törvény, ami garantálja azt, hogy minden állampolgárnak joga van a bírósági tárgyaláson videófelvételt készíteni külön engedély nélkül.

Ez hatékony eszköznek minősülhet a korrupció megelőzése ellen. Pozitívumként értékelhető továbbá, hogy a kisebbséghez tartozó személyek ügyei is átláthatóvá és jogilag követhetővé válik, mellyel csökkenhet a diszkrimináció a magyar kisebbség tagjaival szemben.

Jogi lépések.

 • perrendtartás betartásának figyelemmel kísérése.

 

13. H.Z. büntető ügye

H.Z. 2009-ben szemtanúja volt annak, amikor egy szlovák nemzetiségű fiatalember súlyosan bántalmazott egy idős urat. Az ügyben elítélték, de másfél évvel később feljelentette H.Z. szemtanút. A vád szerint súlyos testi sértést okozott neki.

H.Z. ügye azóta is tart, az ügyben felmerül a diszkrimináció kérdése, valamint az eljárás indokolatlan elhúzódása.

Jogi lépések:

Tárgyalási nap: 2016. 05. 04.

Másodfokon: nyertes ügy

 1. 06. 23. Az ügyész fellebbezést nyújt be, a döntés nem jogerős.

 

14. G.L. állampolgársági ügy

A konkrét jogi segítségnyújtás esetében általános tapasztalat a bíróságok nehézkes döntése és kivárási taktikája mint pl. az állampolgársági ügyekben. Az állampolgársági ügyekben elmondható, hogy felfüggesztették a tárgyalásokat a Szlovák Alkomány Bíróság döntéséig. Az ügyben további képviselet szükségeltetik.

Jogi lépés az ügyben:

Elérni azt, hogy a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága változtassa meg  Nyitrai Kerületi Bíróság döntéseit.

       

15. Szimpátia-tüntetés

 1. szeptember 16-án, 18 órától a marosvásárhelyi Színház téren villámcsődöletre került sor. Ezzel egyidőben Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen is hasonló villámcsődületeket szerveztek.

A villámcsődület célja a Skóciában sorrakerülő függetlenedési népszavazással való szolidarítás kifejezése volt. Marosvásárhelyen a csendőrség a villámcsődület kezdetekor igazoltatásokba kezdet, felirta a résztvevők nevét és utólag 12 főnek kiállított egy büntetési jegyzőkönyvet, 1000 lejes büntetéssel fejenként, azzal vádolva őket, hogy egy be nem jelentett köztéri gyűlés szervezői és lebonyolítói voltak. Fontos megjegyezni, hogy az előállított személyek mind magyar anyanyelvűek. 2015-ben több tanúkihallgatással folytatodott a pereskedés, a bírói döntések a büntetések egy részét figyelmeztetésre váltotta át, melyeket a csendőrség minden alkalommal megfellebbezett.

Jogi lépések az ügyben:

Jelen pillanatban a 10 főből, végleges végzés 2 esetben van, ezek többfordulós bírósági tárgyalások voltak, a többiek esetében fellebezések vannak folyamatban a csendőrség részéről. A jogsegélynyújtás a fent említett személyeknek jelen pillanatban is folyamatban van.

       

16. Székely Szabadság Napja – 2016

 1. március 10-én a Székely Szabadság Napján rendezett felvonuláson a marosvásárhelyi csendőrség szabalysértési bírságot szabott ki. A bírság mértéke: 200 lei-től, 10.000 lei-ig terjed.

Jogi lépések az ügyben:

Az ügyet képviselő ügyvéd úr az esemény szervezéséért megbírságolt 42 személyt és a megmozduláson való részvételért megbírságolt 24 személy nevében képviseli az ügyet.

 Szlovák ellentörvénnyel összefüggésben – Európai Bizottsághoz intézett kérdés

A szlovák ellentörvény jogszerűtlenségének, valamint uniós jogba ütköző mivoltának vizsgálata során, absztrakt jogi kérdés került megfogalmazásra az Európai Bizottsághoz.

A Bizottság levele – a level szerkesztői szerint – számos szakmaiatlan megállapítást tartalmazott, valamint a válasz érdekében is szükség volt az Európai Ombudsman közbelépésére is.

Jogi lépések:

További kérdés intézése az Európai Bizottság elé.

         

17. A nagyváradi Szent László- híd ügy

A Nagyváradi Önkormányzati Testület határozattervezetet készített 6 db nagyváradi híd elnevezéséről. 5 db román névhez kötődött, 1 db Szent László királyhoz. A Prefektusi Hivatal (kormányhivatal) jóváhagyta az 5 nevet, kivéve annak a hídnak az elnevezését, amelyik Szent Lászlóról kapná a nevét.

A határozatban nincs indoklás arra vonatkozóan, hogy miért nem megfelelő a Szent László elnevezés.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács diszkriminatívnak minősítette az elutasító határozatot.

Jogi lépés az ügyben:

A Prefektusi Hivatal által hozott határozat megsemmisítése, megtámadása bíróság előtt.

A következő határidő a megtámadásra: 2016. június 30.

         

18. Régiók egyenlőségéért polgári kezdeményezés

Izsák Balázs és Dabis Attila által kezdeményezett polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét a Bizottság elutasította. Ezt követően indítottak eljárást a Bizottág ellen a Törvényszék előtt.

A Törvényszék 2016. május 10-én megerősítette a Bizottság korábbi álláspontját.

Jogi lépés az ügyben:

A Törvényszék elutasító ítélete ellen az ügyet képviselő ügyvéd, Dr. Sobor Dávid fellebbezést fog benyújtani az Európai Unió Bíróságához.

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt