Adatvédelmi tájékoztató

 

I. A tájékoztatás célja

 

 1. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és annak operatív szerve, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (továbbiakban: Adatkezelő), elkötelezett az adatvédelem és az információs önrendelkezési jog biztosítása kérdésében, így jelen tájékoztatóban fejezi ki, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelemre vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat, és törekszik tevékenységét ennek megfelelően megszervezni.
 2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályoknak megfelelően, kellő tájékoztatás mellett, megváltoztathatja jelen tájékoztatót.

 

II. Az Adatkezelő adatai

 

 1. Szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
  Székhely: 2141 Csömör Körmendi utca 22.
  Adószáma: 18291946-1-13
  Nyilvántartásba vételi száma: 01-01-0011604
 2. Amennyiben jelen közleménnyel, valamint személyes adataival kapcsolatban további tájékoztatást kíván igénybe venni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:Operatív szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Intézet
  Cím: 1052  Budapest, Vármegye utca 7. II/2.
  Vezetékes telefon:  +36 1 79 86 530
  E-mail: jogvedo.intezet@kji.hu
  Ügyfélfogadás: munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között.Időpont egyeztetést kérünk telefonon vagy e-mailben.

 

III. Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő alapító okiratában megjelölt kisebbségi jogvédelmi tevékenység folytatása során az alábbi adatok megadása merülhet fel szükségként:

 • név
 • születési idő
 • születési hely
 • anyja neve
 • állandó lakóhelye/postázási cím
 • személyi igazolvány szám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • etnikai származás (a magyarság, vagy vélhetően magyarság miatti jogsérelem igazolása céljából)

 

IV. Az adatkezelés elvei és módja

 1. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az érintetteknek a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, gondoskodik azok jogosulatlan hozzáférésétől, megváltoztatásától, törlésétől stb. való védelméről, megőrzi az adatok integritását és sértetlenségét.
 2. Az Adatközlő az adatkezelés során IV. pont 1. alpontjában meghatározottaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően választja meg az alkalmazott informatikai és egyéb eszközöket. A kezelt adat ennek fényében:
  • arra feljogosultak számára hozzáférhető
  • változatlan
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
 3. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a fent meghatározott adatokhoz jogszerűen, az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján jutott hozzá.
 4. Az Adatkezelő felhívja az Adatközlők figyelmét arra, hogy IV. pont 3. alpontjában említett hozzájárulást, a fent megadott e-mail címre intézett, vagy postai úton küldött erre irányuló nyilatkozatában bármikor visszavonhatja, illetve kérheti az adat törlését, helyesbítését, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával.
 5. Az Adatkezelő gondoskodik az adatvédelmi incidensek elkerüléséről, azok megtörténte esetén jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
 6. Az Adatkezelő kijelenti, hogy különös gondot fordít az érzékeny adatok (például etnikai származás) jogszerű kezelésére.
 7. Az Adatkezelő olyan technikai, műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket biztosít az adatvédelem során, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, és amelyek a felmerülő kockázatok tekintetében megfelelő védelmet jelentenek.
 8. Felhívjuk az Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját, személyes adataikat bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 9. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelése összhangban van a hatályos jogszabályokkal, így különösen:
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

V. Az adatok közlése és felhasználása

 1. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az érintettek jogos érdeke, vagyis az uniós polgárságból fakadó jogosultsága érvényre juttatása érdekében az adatokat uniós jog szerint az Európai Unió intézményei felé továbbíthatja. Az adatok megőrzésének és felhasználásának ideje az ehhez kapcsolódó eljárásokhoz igazodik.
 2. Az Adatkezelő továbbá közli, hogy az adatokat jogszabály által erre felruházott hivatalos szervekkel, illetve személyekkel közölheti, ammenyiben az pontosan megjelöli az adatok körét és az adatkérés célját.
Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt